Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego – nitrohost.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i zamawiania Pakietów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.nitrohost.pl. Sklep prowadzi TopCRM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000444093, NIP: 5213641352, REGON: 146445507, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  – adres poczty elektronicznej: sklep@nitrohost.pl,
  – formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://www.nitrohost.pl/kontakt,
  – pod numerem telefonu: 22 2050828 – wyłącznie w sprawach rozliczeń i faktur.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.nitrohost.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta z Usług lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsument;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Pakiet – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub treść cyfrowa niezapisana na trwałym nośniku oferowana przez Sprzedawcę zgodnie z ofertą prezentowaną na stronie internetowej Sklepu;
 10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem, na podstawie, której Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia lub udostępnienia Klientowi zamówionego przez niego Pakietu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny, w wysokości i sposób zgodny z treścią zawieranej umowy;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Towary – wszelkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym, które są produktami fizycznymi, a nie elektronicznymi;
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności wybrany przez Klienta Pakiet oraz formę płatności.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  e) programu do odczytu dokumentów w formacie PDF.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych oraz zakup płatnych Usług oraz Pakietów, które są świadczone przez Sprzedawcę w dniach i godzinach wskazanych na stronach internetowych Sklepu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres bok@nitrohost.pl.
 3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku niektórych Pakietów Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi i ocen odnoszących się m.in. do zamawianych Pakietów czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. Udostępnianie Użytkownikowi Pakiety i Usługi są oferowane wyłącznie na serwerze Sprzedawcy (on-line), na którym są zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo ich pobrania (zwielokrotnienia trwałego) czy jego zainstalowania na innym serwerze. Wyjątek stanowią materiały wideo udostępnione na serwerach YouTube lub Vimeo, które oferowane są na serwerach YouTube oraz Vimeo.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy i odstąpienie od Umowy

 1. Zamówienia mogą być składanie przez Przedsiębiorców, Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz Konsumentów.
 2. Informacje o Pakietach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zmiany cen Pakietów po złożeniu przez Klienta Zamówienia nie wpływają na cenę Zamówienia.
 3. Dla Pakietów objętych licencją, jej szczegółowe zasady i warunki wskazane zostaną każdorazowo w opisie Pakietu na stronach Sklepu oraz przesłane zostaną Klientowi po zawarciu Umowy.
 4. Kupując Pakiet Klient akceptuje w/w licencję.
 5. Wszystkie Pakiety dostępne w Sklepie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy obejmującej Pakiet lub Pakiety będące przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 8. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 10. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT obejmującą zamawiane Pakiety w formie pliku PDF przesłanego na wprowadzony przez podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres email.
 11. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Przedsiębiorca kupujący usługi hostingowe ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uruchomienia usługi, bez podawania przyczyny.
 13. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia wydania im Towaru lub uruchomienia usługi, bez podawania przyczyny.
 14. W celu odstąpienia od Umowy należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@nitrohost.pl.
 15. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Nie należy odsyłać towaru za pośrednictwem usługi “za pobraniem”. W przypadku odesłania towaru do Sprzedawcy za pośrednictwem usługi “za pobraniem”, Sprzedawca odliczy poniesiony koszt odebrania przesyłki i potrąci tę kwotę od wartości zwrotu należności w związku z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy.
 16. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
 17. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta korzystając z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VI. Realizacja Zamówienia

 1. Klient otrzymuje dostęp do zakupionego Pakietu, na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail lub za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do Konta.
 2. Jeżeli dla Pakietów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 3. Jeśli do koszyka dodano więcej niż jeden Pakiet hostingowy, to automatycznie zostanie uruchomiony pierwszy z nich, pozostałe będę uruchomione przez administratora.
 4. Czas w jakim uruchamiane będą usługi elektroniczne jest podany w opisie każdej z nich. W przypadku zakupu towarów, na czas realizacji zamówienia wpływa czas jego skompletowania oraz czas przesyłki.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych, w tym danych kontaktowych, podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

VII. Ceny, metody płatności i zwroty opłat

 1. ”MastercardCeny Pakietów podawane są w złotych polskich.
 2. Sprzedawca posługuje się cenami netto.
 3. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  b) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta oraz skompletowaniu Zamówienia).
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 5. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Klienta może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Sprzedawca może ustalić z Klientem inny termin płatności.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII. Reklamacje dotyczące Pakietów z tytułu rękojmi

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług w nim dostępnych. Reklamacje można zgłaszać wiadomości e-mail, kierowanej na adres: bok@nitrohost.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać nazwę firmy, swoje imię i nazwisko, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Gwarancje

 1. Pakiety mogą posiadać gwarancję.
 2. W wypadku Pakietów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Pakietu na stronach internetowych Sklepu.

XI. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności. W celu zgodności z obowiązującym prawem i  wytycznymi UE, po opłaceniu usługi możliwe będzie podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie Sklepu.